divendres, 31 d’octubre del 2008

Intervenció d'Enric Morera en Les Corts Valencianes


Pregunta parlamentària en el Ple de les Corts del dia 29 sobre el malestar en El Comtat pel Pla eòlic.

Pregunta número 270 con solicitud de respuesta oral en el pleno, formulada por el diputado Enric Xavier Morera Català, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís, previo conocimiento de su grupo parlamentario y de acuerdo con el artículo 155 del RC, al conseller de Infraestructuras y Transporte sobre el Plan eólico en la comarca de El Comtat (RE número 22.756) ¿Tiene constancia, el conseller, del malestar ciudadano que está provocando el Plan eólico en la comarca de El Comtat?
Valencia, 16 de octubre de 2008
Enric Xavier Morera Català.


Adjuntem filmació del Ple de les Corts del dia 29.10.08. (veure cap al final).


El Conseller Flores acusa la Coordinadora "d'estar en sintonia" amb el Grup de Compromis, d'acusar falsament a un excel·lent professional "tacant el seu nom", d'anar contra l'energia eòlica que abastix al 20% de les llars, etc i diu que el 25 de febrer del 2003, quan es va anunciar l'adjudicació als grups empresarials, el Sr. Cejalvo no treballava en la Generalitat . També diu que els únics que tenim malestar pel Pla Eòlic de la zona 14 som els de la Coordinadora. I els milers d'al·legacions? I els plens dels 18 ajuntaments del Comtat oposant-se al pla eòlic del Comtat?

Des del 30 de maig del 2002, Antonio Cejalvo Lapeña és Director de l'Agència Valenciana d'Energia:

Què és l'AVÉN? Aneu a la pàgina www.aven.es i veurem el següent:
¿QUÉ ES LA AVEN?
La Agencia Valenciana de la Energía es la entidad de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria d'Infraestructures i Transport, que tiene por finalidad la gestión y ejecución de la política energética en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Objetivos
La Agencia Valenciana de la Energía lleva a cabo la ordenación y planificación energética de acuerdo con las directrices generales del Gobierno Valenciano, en coordinación con las distintas Administraciones y en el marco de la política energética común de la Unión Europea.

Es pot dir sense atemptar a la veritat que D. Antonio Cejalvo no tenia res a veure amb l'Administració Valenciana el 25 de febrer del 2003?

Però és que no és només això. Després, al juliol del 2003 el van fer director general d'Energia i "suposant" que no haguera participat en l'adjudicació, sí que està participant en el desenvolupament i en l'aplanament d'obstacles a la dita empresa i en l'incompliment de les Recomanacions del Síndic de Greuges que sol·liciten un nou Estudi.DOGV nº 4264 de 5 de junio de 2002

Conselleria de Innovación y Competitividad
DECRETO 93/2002, de 30 de mayo, del Gobierno
Valenciano, por el que se nombra como director de la
Agencia Valenciana de la Energía a don Antonio Cejalvo
Lapeña.[2002/M5990]
En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 8/2001, de
26 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de Creación de la
Agencia Valenciana de la Energía, en relación con el artículo 9.1
del Decreto 9/2002, de 15 de enero, del Gobierno Valenciano, por
el que se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la Agencia
Valenciana de la Energía, a propuesta del conseller de Innovación y
Competitividad y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en
la reunión del día 30 de mayo de 2002,
DISPONGO
Nombrar a don Antonio Cejalvo Lapeña como director de la
Agencia Valenciana de la Energía (AVEN).
El presente Decreto tendrá efectos desde el día de su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 30 de mayo de 2002
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Innovación y Competitividad,
FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT.

Informació facilitada per la Coordinadora d'Estudis Eòlics d'El Comptat.

dijous, 16 d’octubre del 2008

La Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comptat destapa irregularitats comeses en el Pla EòlicNotadepremsa
El Comtat, 15 d’octubre de 2008

S'ha presentat denúncia davant Fiscalia contra el Director General d'Energia per tràfic d'influències per consanguinitat.

La construcció dels parcs eòlics del Comtat es va adjudicar a l'empresa Guadalaviar, que va presentar un estudi d'impacte ambiental elaborat per l'empresa Green Planet, l'administradora única de la qual és germana del Director General d'Energia.

La Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat ha presentat davant la Fiscalia d'Alacant un ampli informe de denúncia contra En Antonio Cejalvo Lapeña, Director General d'Energia, per no haver-se abstingut en el procediment d'adjudicació i desenvolupament del Pla Eòlic de la Zona 14, a pesar de donar-se el cas que va
ser una germana seua qui va dirigir l'Estudi d'Impacte Ambiental d'aquesta zona eòlica, a més de ser administradora única de l'empresa que ho va elaborar (Green Planet).

A més, s'ha denunciat que utilitzant el seu càrrec, ha influït en l’agilització del procediment administratiu evitant que l'Estudi d'Impacte Ambiental d'aquest projecte haguera hagut d’ampliar-se o repetir-se, a pesar de l'existència d'una Recomanació efectuada en aquest sentit per el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

En les dates de l’adjudicació, 2002-2003, En Antonio Cejalvo era el Cap del Servei d’Energia de la Conselleria d’Indústria. Més tard va ser nomenat Director de l’Agència Valenciana d’Energia i posteriorment Director General d’Energia, càrrecs que ocupa en l’actualitat.

El Pla especial de la zona eòlica 14 està encara pendent de la seua aprovació provisional i de la Declaració d'Impacte Ambiental, així com de la resposta a les al·legacions presentades contra aquest Pla especial i contra l'estudi d'impacte ambiental.

Des d'aquests dos llocs directius que ocupa, En Antonio Cejalvo ha exercit i exerceix funcions de direcció i control sobre tot allò relacionat amb el Pla Eòlic i, per tant, va influir en l'adjudicació a la promotora de la zona 14 que va presentar un Estudi d'Impacte Ambiental realitzat per l'empresa Green Planet,
l'administradora única de la qual és la seua germana, Na Dolores Cejalvo. A més, el Sr. Antonio Cejalvo gaudeix d'un paper decisori sobre l'Aprovació provisional del Pla especial de la zona eòlica 14 i sobre la remissió de l'Estudi d'Impacte Ambiental a la Conselleria de Medi Ambient perquè se li atorgue la seua Declaració d'Impacte Ambiental favorable.

Els delictes denunciats per la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat són els de “Tràfic d'influències” (article 428 del Codi Penal) i el “de Negociacions i
activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seua funció” (article 439 del Codi Penal). També se li acusa de “Delictes contra les
Institucions de l'Estat” (article 502 del Codi Penal) per dilatar l'enviament de documentació i enviar informació falsa i incompleta al Síndic de Greuges per a protegir els interessos econòmics de l'empresa de la seua germana.

La Coordinadora considera que aquesta última irregularitat denunciada ja té la suficient importància perquè haja de ser retirat aquest projecte eòlic del Comtat i siguen exigides les responsabilitats oportunes als causants de totes les irregularitats comeses en el Pla Eòlic.

El Comtat, 15 d’octubre del 2008

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org

dimarts, 14 d’octubre del 2008

Adjudicació d'empreses per a l'execució del Pla Eòlic valenciàEl cargo que tramitó el plan eólico entró en Acciona al año de cesar
El grupo se adjudicó cinco parques directos y cinco en sociedad
MIGUEL OLIVARES - Valencia - 13/10/2008José Monzonís, director general de Industria entre 1999 y febrero de 2005, fue el responsable directo de la tramitación de la convocatoria para adjudicar el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Renomar, una marca registrada por Acciona, se adjudicó cinco de los 15 parques. Guadalaviar, una empresa participada al 50% por Acciona, se adjudicó otros cinco. José Monzonís fue destituido como director general de Industria en febrero de 2005. Desde principios de 2006 es director general del área termoeléctrica de Acciona Energía.

La ley de altos cargos prescribe que no se puede trabajar en una empresa sobre la se haya dictado alguna resolución que le afecte hasta transcurridos dos años desde que se ha dejado el cargo público, con lo que Monzonís incumplió estos requisitos cuando se incorporó a la compañía.

Un portavoz de Acciona Energía confirmó que José Monzonís ejerce como director general del área de energía solar de Acciona desde principios de 2006. El mismo portavoz remitió a Renomar cuando este diario solicitó información sobre el plan eólico valenciano. Cuando este diario precisó que deseaba recabar un comentario sobre la condición de Monzonís como director general de Industria con competencias sobre energía cuando se tramitó el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, Acciona Energía tomó nota y dio la callada por respuesta.

La convocatoria del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana se publicó el 31 de julio de 2001. La convocatoria establecía tres fases para la adjudicación definitiva. En primer lugar, la admisión a trámite de las solicitudes. En segundo lugar, la información pública de los planes especiales de ordenación, los planes energéticos y los estudios de impacto ambiental de las propuestas consideradas idóneas.

La aprobación definitiva de las correspondientes declaraciones de impacto ambiental y los planes necesarios para ejecutar las obras sobre los terrenos declarados de utilidad pública "llevará implícita la adjudicación", según las normas del plan eólico elaboradas por la Consejería de Industria.

En enero de 2002, la Consejería de Industria anunció a través de una nota oficial de su gabinete de prensa una "preadjudicación" del plan eólico a cinco grupo empresariales, entre ellos Renomar y Guadalaviar. La preadjudicación, que dejó en la cuneta a varios grupos que partían como favoritos, sólo se comunicó a los interesados en mayo de 2002.

Un grupo interesado solicitó a la Consejería de Industria información sobre el estado de la tramitación del plan eólico en junio de 2002. El director general de Industria replicó que apenas se habían solicitado "mejoras y subsanaciones" a algunos aspirantes. Monzonís firmó una carta que decía textualmente: "Las informaciones que puedan estar apareciendo en prensa carecen del rigor propio del procedimiento administrativo".

Ante la ausencia de notificaciones oficiales, el mismo grupo recabó de nuevo información sobre la tramitación del plan en octubre de 2002. La respuesta de Industria es algo más severa. "La comisión de selección de proyectos", a la que pertenecía Monzonís, "se constituyó. No cabe deducir conclusiones distintas. La Consejería de Industria emitirá resolución correspondiente sometiendo a información pública los proyectos seleccionados".


El 25 de febrero de 2003, el DOCV publica la resolución que somete a información pública los cinco proyectos seleccionados. La selección coincide con las cinco empresas seleccionadas como preadjudicatarias un año antes. Fernando Castelló, consejero de Industria, firma la resolución que cita expresamente la decisión adoptada un año antes por la comisión de selección de proyectos.


La adjudicación definitiva benefició a cuatro grupos. Renomar logró la gestión de cinco parques. Guadalaviar, otros cinco. Proyectos Eólicos Valencianos, cuatro. Y Eólica de Levante, uno. Gamesa, empresa pionera en el sector de los aerogeneradores y por entonces propiedad de la familia Serratosa, quedó excluida en la adjudicación definitiva. La Generalitat creó en 2003 la Agencia Valenciana de la Energía. Monzonís perdió las competencias sobre energía pero mantuvo el cargo de director general de Industria hasta febrero de 2005. En marzo de 2006 ya daba conferencias como director general del área termoeléctrica de Acciona Energía.

dimecres, 8 d’octubre del 2008

Comunicat de premsa de l'assemblea celebrada ahir“La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural” considera que la Diputació no hauria de malgastar diners públics en un projecte perjudicial i innecessari
Els assistents a l’assemblea es mostren orgullosos de la campanya que han dut a terme i anuncien noves mobilitzacions si el suport de la Diputació es concreta en un nou projecte


El passat 25 de setembre es va escenificar la firma d’un protocol d’intencions entre l’Ajuntament d’Alcoi i la Diputació d’Alacant, amb l’objectiu de promoure la construcció d’un hotel en l’àrea del Santuari de la Font Roja.

Era un nou episodi d’aquest sainet, després que el primer acte acabara amb la renúncia de l’única empresa que s’havia presentat a la licitació per a construir i explotar l’hotel. Aquesta es va retirar quan vam fer públics i vam acreditar documentalment els escandalosos antecedents professionals del seu administrador únic, que incloïen una estafa i la comissió d’il·legalitats urbanístiques molt greus. En tot cas, encara queda per aclarir si l’empresa va retirar l'oferta per iniciativa pròpia o si va ser el Govern Municipal qui demanà la seua retirada a la vista d’aquests antecedents, de les nombroses irregularitats de l’expedient i de les dificultats per a obtenir els necessaris informes tècnics favorables.

A hores d’ara encara estem esperant una disculpa pública per part dels senyors Sedano, Peralta i Pastor, que es van atrevir a dir que mentíem quan vam traure a la llum les pèssimes referències de l’administrador de l’empresa. Per cert, a què venia tanta indignació davant d’uns fets provats? Què els va molestar més, que demostràrem la seua incapacitat per a conéixer el perfil real de l’administrador de l’empresa o que la gent comprovara que haurien sigut capaços de posar la Font Roja en mans d’una persona amb eixos antecedents? És simplement vergonyós que Sedano diga que l’Ajuntament no ha d’investigar l’empreses, quan la seua obligació —perquè així ho estableix la llei— és comprovar que els contractes s’adjudiquen a empreses solvents, més encara en aquest cas en què el contracte era per a tant temps (40 anys, ampliables a 60) i en un lloc tan sensible com la Font Roja.

Tornant a l’operació d’auxili de la Diputació al Govern Municipal d’Alcoi, si alguna cosa es desprén clarament de les declaracions públiques i del text del protocol firmat és que es descarten les principals característiques de l’hotel que tant va defensar el govern municipal, evidenciant un suport més que sospitós a l’empresa que s’haviat presentat. Així, ja de partida es parla d’abandonar l’aparcament subterrani, de reduir les dimensions i rebaixar les altures previstes, de respectar els antics xalets (en compte d’enderrocar-los), de primar l’aspecte mediambiental per damunt de l’econòmic, etc.

Encara que es tracta d’unes declaracions propagandístiques, cal dir que suposen un reconeixement del rigor de les nostres denúncies sobre l’impacte ambiental i social del projecte d’hotel, eixe mateix projecte que el tàndem Sedano-Peralta havia defensat amb ungles i dents (però sense arguments).

En aquest sentit, estem ben orgullosos de la campanya que hem dut a terme, que s’ha basat en la difusió d’informació seriosa i contrastada, i en la participació i el suport d’amplis sectors de la societat. Aquesta transparència ha contrastat amb l’actitud del Govern Municipal, centrada en la propaganda demagògica, l’ocultació del projecte, els insults i les amenaces; el fet és que ni tan sols han aconseguit el suport dels seus companys de partit d’Ibi —població amb la qual Alcoi comparteix el Parc Natural—, ni han despertat cap simpatia en la Conselleria de Medi Ambient.

Pel que fa al procés encetat amb la Diputació d’Alacant, s’haurà de veure si finalment es concreta en un nou projecte, ja que a hores d’ara només s’ha firmat una declaració d’intencions. De tota manera, el principal motiu per a oposar-nos persisteix: la instal·lació d’un hotel en el cor del Parc Natural provocaria un impacte ambiental i paisatgístic molt greu; cal denunciar també que el protocol firmat ja obri la porta a la privatització de la gestió de l’hotel. Per aquests motius, si el projecte avança organitzarem una nova campanya popular en defensa de la Font Roja.

De moment estem comprovant com continuen manipulant amb afirmacions falses, com per exemple, que l’ús hoteler encaixa perfectament en la normativa del Parc Natural. La realitat és que el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural estableix clarament que un hotel en aquest punt no es considera un equipament prioritari del Parc, mentre que el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals considera que la millor ubicació per als serveis d’hostaleria i d’allotjament és l’àrea d’amortiment d’impactes, fora del Parc Natural (que és on a hores d’ara ja hi ha una important oferta d’allotjaments rurals, que inclou més de 220 places en diverses modalitats d’allotjament rurals).

És també lamentable el cinisme dels responsables municipals, que aparenten estar preocupats per l’estat de degradació en què es troben els antics xalets, quan la realitat és que duen anys sense adoptar cap mesura de consolidació i conservació dels edificis; fins i tot el Síndic de Greuges va haver de recordar a l’Ajuntament d’Alcoi que tenia l’obligació de protegir i rehabilitar els antics xalets, i que en cap cas podia tombar-los (com era la seua intenció).

Considerem, per acabar, que la construcció d’un hotel en la Font Roja no es correspon de cap manera amb les competències legalment atribuïdes a les diputacions provincials, que són l’assistència als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, i la cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals, preferentment dels obligatoris. És inadmissible que la Diputació d’Alacant, només per salvar la cara al Govern Municipal alcoià, es plantege malgastar diners públics en un projecte que no és prioritari per al Parc Natural, que es troba àmpliament qüestionat pel seu impacte ambiental i social, i que ni tan sols ha interessat a cap empresa solvent.

Assemblea de la campanya
" La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural"

dimarts, 7 d’octubre del 2008

A poc a poc sabrem com s'ha dissenyat el Pla Eòlic del País Valencià.La fiscalía denuncia a 4 cargos del Consell por la mortandad de buitres

También acusa a la empresa de los parques eólicos de Els Ports

MARÍA FABRA - Castellón - 07/10/2008

La fiscalía de Castellón ha denunciado por prevaricación y un delito contra la fauna a cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a los responsables de Renomar, la empresa concesionaria de los parques eólicos del norte de la provincia, en las comarca de Els Ports y L'Alt Maestrat. La denuncia es consecuencia de la elevada mortandad de buitres leonados que chocan contra las aspas de los aerogeneradores. La fiscalía acusa a la concesionaria de incumplir la declaración de impacto ambiental y a Medio Ambiente de no haber vigilado el respeto a las medidas correctoras para evitar la mortandad masiva.a fiscalía de Castellón ha denunciado por prevaricación y un delito contra la fauna a cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a los responsables de Renomar, la empresa concesionaria de los parques eólicos del norte de la provincia, en las comarca de Els Ports y L'Alt Maestrat. La denuncia es consecuencia de la elevada mortandad de buitres leonados que chocan contra las aspas de los aerogeneradores. La fiscalía acusa a la concesionaria de incumplir la declaración de impacto ambiental y a Medio Ambiente de no haber vigilado el respeto a las medidas correctoras para evitar la mortandad masiva.

Las aspas de los molinos han matado o herido a centenares de aves

La fiscal atribuye un "claro incumplimiento de la ley" a la consejería


En su escrito, el ministerio público pide que se llame a declarar, en calidad de imputados en un juzgado, a la secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña; a la subsecretaria de Medio Ambiente, Cristina Serrano; a la directora general de Gestión del Medio Natural, María Ángeles Centeno, y también al jefe de servicio de Biodiversidad, Juan Jiménez.

Medio Ambiente ordenó, en junio, la paralización de los molinos de los parques de Arriello y Folch II, ubicados en los municipios castellonenses de Vilafranca, Castellfort y Ares del Maestre. Los gestiona la compañía Renomar, cuyo presidente es el empresario Fernando Roig. La orden llegó un mes después de que la fiscalía abriera diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) por la muerte de centenares de ejemplares de esta especie. Los buitres leonados gozan de una especial protección. La orden de la consejería se levantó de forma parcial al mes siguiente, ya que se permitió el funcionamiento de los molinos durante la noche.

Ahora, la fiscalía reclama que, como medida cautelar, los aerogeneradores de los parques dejen de funcionar durante todo el día. Medio Ambiente alegó ayer haber llevado a cabo "todas las medidas oportunas para garantizar la supervivencia de la avifauna".La propia Consejería de Medio Ambiente remitió a la fiscalía un informe en el que especifica que, desde la puesta en marcha de los parques eólicos, a finales de 2006, un total de 263 aves han sido encontradas muertas o heridas, entre ellas, 203 buitres leonados, seis currucas capiroladas, un águila culebrera y un halcón.

El escrito de la fiscalía hace referencia a un informe realizado por el servicio de Biodiversidad después de que los ecologistas presentaran su denuncia, que concluía que "el descenso de población de buitre leonado se debe a la mortandad causada por las colisiones con los aerogeneradores". Este informe también mencionaba los requerimientos realizados a la empresa concesionaria, Renomar, "para la adopción de ciertas medidas correctoras o eficaces tendentes a evitar o, al menos, minimizar la mortandad del buitres leonado". Las medidas marcadas por la declaración de impacto, que se remonta a 2006, se refieren a la instalación de muladares (comederos), con el fin de marcar el trayecto de las aves y el control del abandono de los restos de animales en el campo.

Con las conclusiones del informe, el inicio de las investigaciones por parte de la fiscalía y el aparente caso omiso de la empresa, la Consejería de Medio Ambiente optó por ordenar la paralización de los 40 molinos en los que se concentra la mortandad.

Fernando Roig, presidente del consejo de administración de Renomar, recurrió la orden de la consejería y presentó una gráfica que atestiguaba que la mortandad de buitres ya se había detectado con anterioridad y que, en junio de 2007, se elevaba a 101 buitres leonados.

Pese a que la Consejería de Medio Ambiente desestimó el recurso y confirmó la resolución "en tanto no se solucione la interacción de los parques paralizados con las poblaciones de buitre leonado", levantó la suspensión de su funcionamiento en las horas nocturnas.

Con estos antecedentes, la fiscalía considera que la empresa "ha incumplido las medidas correctoras establecidas en la declaración de impacto ambiental". Además señala que, dado que el primer aviso a Renomar no se realizó hasta el mes de abril, cuando Gecen ya había presentado la denuncia y cuando ya se había contabilizado la muerte de más de un centenar de buitres, los órganos ambientales competentes han incurrido en un "claro incumplimiento" de la ley, al no velar por que "la actividad se realice según el proyecto y según las condiciones en que se hubiera autorizado".

Además de la declaración, en calidad de imputados, de los cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y de los responsables de Renomar, la fiscalía solicita un informe pericial sobre la mortandad de buitres en la zona y requiere a la Administración autonómica para que traslade "las gestiones realizadas por el servicio de Biodiversidad en cumplimiento de su obligación de seguir el programa de vigilancia ambiental y medidas correctoras".

Medio Ambiente contestó ayer a la denuncia alegando que nunca antes una Administración autonómica había adoptado la decisión de "paralizar parte de un parque eólico para evitar daños en la avifauna", con lo que se habría actuado frente a la mortandad de buitres. Además, indicó que "se va a colaborar en todo momento con la Fiscalía de Castellón y todos los órganos judiciales, tal y como se hace siempre, y se presentarán todos los informes requeridos". Este diario trató, sin éxito, de recabar la opinión de Renomar.

La denuncia presentada por la fiscalía provocó que el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Francesc Signes, afirmara que el Consell "es un peligro para la conservación y el mantenimiento de los espacios naturales de la Comunidad Valenciana".

dissabte, 4 d’octubre del 2008

Interessant article sobre energia
No son molinos, son gigantes


04.10.2008 -PEDRO COSTA MORATA

Era inevitable que más bien antes que después la energía eólica, tan interesante, capaz y prometedora, se convirtiera en un problema. Estaba cantado que el optimismo ecologista, confiado en su alianza de hecho con el sector energético-industrial, acabaría pagando tan rara y peligrosa colusión. Era de esperar que las empresas, las tradicionales y las surgidas al calor del chollo, discurrieran por sus caminos ya trillados, avasallando y destruyendo. Y que se produciría, sin la menor duda, un conflicto interno dentro del ecologismo.

La alarma definitiva, la que ya declaraba instalado el virus de la imprudencia en el seno ecologista, me sonó cuando leí en el boletín de una fortísima organización ambiental que «toda la energía eléctrica consumida en España podría obtenerse desde generadores eólicos». No han entendido nada, me dije, y enseguida advertí que ese virus se había abierto camino desde la mentalidad ingenieril, a la que se le había dado cancha, ingenuamente, en el tratamiento del futuro energético -alternativo, por supuesto- de España.

Porque la actitud verdaderamente alternativa no debe ser la de proponer soluciones o energías sustitutorias, sino la de atacar a fondo, y sin desmayo, los vicios del sistema, siendo uno de los peores el del consumismo (es decir, el exceso y el derroche, la estupidez y la caricatura energéticas). Quiero decir que desde el ecologismo el mensaje y la acción deben estar sistemáticamente orientados a la austeridad global: no hay más solución, en un mundo cuyas limitaciones afloran por doquier, que reducir todos los consumos, muy especialmente los basados en materias y energías no renovables. Todo esto implica rechazar sin vacilaciones el sistema económico en el que nos movemos; al menos, rechazarlo en los planos intelectual, ético y político.

No creo que esté de más recordar a Ivan Illich en su trabajo Energía y Equidad (1974), en el que alude a la existencia de un umbral o nivel de consumo energético traspasado el cual se hace imposible la coherencia socioeconómica, la solidaridad y, sobre todo, la equidad. En España ese umbral hace mucho que se superó (probablemente, y por aludir a un índice entre otros posibles, cuando en la transición de los años de 1980 y 90 se superaron los 15 millones de automóviles en nuestro parque móvil).

Se evitan errores, disparates y pérdida de tiempo si, como costumbre -y sobre todo en caso de duda- se recurre a los criterios básicos, tradicionales, inocultables de la producción energética ambientalmente correcta y sostenible. Que debo recordar que van en la dirección contraria a:

(1) el consumismo, o alimentación de una demanda insaciable;
(2) la complejidad tecnológica, socialmente incontrolable;
(3) el gigantismo, o entrega a las economías de escala, casi siempre ambientalmente nefastas;
(4) la voracidad crematística, que no puede asimilarse nunca a objetivos de sostenibilidad o de simple sentido común. Y en todos estos dislates han incurrido ya los parques eólicos, y más que incurrirán.

Era lógico percibir que la deriva que adquiriría sin tardanza el sector productivo -que hay que recordar que ha estado combatiendo la energía eólica durante decenios- irremediablemente nos llevaría a un nuevo problema, a una desnaturalización antipática, decepcionante, de tan alternativa y amable energía. Y de ahí se seguiría un problema nada secundario dentro del mundo ecologista, al tener que admitir el enorme y ubicuo impacto ambiental de la energía eólica en su fase -que era inminente- industrial.

Dos casos actuales muestran este trauma interno ecologista. Los desaforados planes de construcción de parques eólicos en la mar de Barbate y Conil, que vienen apoyando importantes grupos ecologistas y que rechazan los pescadores locales y buena parte de la opinión pública con fortísimos argumentos; y el cisma ecologista catalán entre los que quieren poner coto a los abusos de las empresas eólicas y los antinucleares que critican a la Generalitat por preparar un decreto que limita -en realidad, pone orden- tanto los parques eólicos como las instalaciones solares. La esquizofrenia -cantada cuando no se tienen las ideas claras- ha llegado al punto de que activos grupos antinucleares, muy afectados actualmente por los problemas en las centrales de Ascó y Vandellós, acusan a los críticos de lo eólico de «estar al servicio de las nucleares». Un deplorable espectáculo.

En el sinsentido energético, equivalente al olvido de los principios (doctrina, filosofía o ideología) tradicionales ecologistas, figura el olvido de que el enemigo absoluto -es decir, básico, permanente, intratable- no es el CO2 y ni siquiera la radiactividad, sino el sistema que alberga éstos y otros problemas a los que alimenta y administra, dirigiéndolos contra la vida y la naturaleza; entendiendo por sistema el marco económico y sociopolítico que genera, inevitablemente, peligros y agresiones, crisis y desesperanza. Es verdad que resulta mucho más ingrato, por duro y exigente, enfrentarse a una crítica minuciosa y resistente de ese sistema global que a una u otra forma energética, que no deja de ser un asunto parcial y más manejable; y esto es tanto más difícil cuanto más se incrementan las vías y ocasiones de colaboración con este sistema, cuando se estima que admite reformas o consejos, ilustraciones o ententes. Y ahí está el error: creer que cabe una alianza, siquiera táctica, entre ecologistas y empresas energéticas.

Todo esto ya lo sabía yo. Como nunca creí que el sector eléctrico pudiera coincidir con el ecologismo, ni siquiera produciendo una energía reconocidamente ecológica, advertí en su día de la inevitable degradación de la implantación de los parques eólicos, que movidos por la crematística se convertirán en creaciones ambientalmente nocivas. Y por eso publicaba, en el número 7 de Cuadernos de Ecología (junio de 1994), un primer artículo de advertencia y descreimiento, con el mismo título de esta crónica, porque no me cabía duda, como al clarividente loco de la Mancha, de que estábamos ante gigantes (que, manipulados por malandrines encantadores, se nos aparecían como molinos).

Pedro Costa Morata es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.